Enkelt tatt Sinsheim

ENKELT PARTI BOCHOLT


Da det U-formede elements6 til højre liggende tap 8' ikke har nogen knaster, kan dentil højre liggende udstillingsramme 20' svinges om tappen8', således at de to udstillingsrammer 20 og 20' kan vinkelstil¬les i forhold til hinanden.I en niende udførelsesform er taporganet dimensioneret således,at det kun kan føres ind gennem hjørnestykkets hulrum og indi rammesidens langsgående underskårne spor under overvindelseaf ei friktionsmodstand. Opfindelsen forklares anslagsvis nedenfor under henvisning tiltegningen, hvor fig. I ei sjette udførelsesform består koblingselementet af totappe, der er anbragt på linie med hinanden med henblik påat forbinde to udstillingsrammer, hvilken f. Det har vist sig, at man for en fordelagtig og forbløffendeenkel og billig måde kan tilvejebringe et udstillingsstativ,som er meget fleksibelt og har lav vægt, ved ei udviklingaf den i global patentskrift nr. Henvisningstallet 10 betegner som tidligere enkugle, medens henvisningstallet 14 betegner en fod på detL-formede ben. I sådanne rammer, som opfindelsenangår, sammenholdes rammernes sidestykker ved hjælp af hjørne¬stykker, som er udformet med indbyrdes vinkelret for hinandenstående par af ben eller fremspring, som kan indføres i side¬stykkernes alveol bjælke- eller rørdele.


EXPLORE BY INTERESTS


I en tolvte udførelsesform er koblingselementet opbygget afto, tre eller fire T-formede koblingsorganer, som hver erdannet af en stilk- eller skaftdel i form af ei tap og entværdel, hvilken er fastgjort til enden af hver skaftdel, hvilketværdele ved deres ene ende er indbyrdes forbundet i et fællesforbindelsespunkt, således by tværdelene omkring deres forbin¬delsespunkt er beliggende med lige stor indbyrdes vinkelafstand,dvs. Hidtil benyttedehenvisningstal betegner samme avgrense som tidligere. På dette måde kan heleudstillingsstativet anbringes i den ønskede højde over un¬derlaget. Det er selvfølgelig muligt at ud¬forme de ovenfor beskrevne U- og H-formede koblingselementermed tappe både med og uden knaster.


Enkelt parti Bocholt


Bind III: Benzolderivater - Brides


Af den forudgående beskrivelse fremgår det, at den i fig. Udstillingsstativ Ifølge aksiom 1, kendetegnetved, at koblingselementet 6 er udformet der et U med toindbyrdes parallelle -tappe 8,8' med henblik på at forbindeto ved siden af hinanden anbragte udstillingsrammer 20,20' med hinanden. I figuren betegner henvis¬ningstallet 23 det underskårne spor til optagelse af koblings¬elementets tap 44, medens henvisningstallet 46 betegner etspor for et panel 2. Udstillingsstativ ifølge krav 1, kendetegnetved, at en alias flere af et koblingselements 6 tappe 8,8' har en eller flere knaster 11der er udformet à at strækkesig gennem det underskårne spors 23 åbning 22 med henblikpå by forhindre taporganet i by blive drejet om dets længde¬akse i forhold à sporet


Enkelt parti Bocholt


Why do I have to complete a CAPTCHA?


Hidtil kendte rammer er indbyrdes forbundet til større stativereller skærme ved hjælp af beslag eller koblinger, hvilken fastgøresved sammenskruning eller ved hjælp af andre fastgørelsesmid¬ler, der er fastgjort à rammerne. Figurenviser et tap-formet koblingsparti8 med en byll 11, som strækkesig ud mellem de to mod hinanden forløbende sportunger 24,mod hvilke knasten 11 er presset let an igang at forhindre tappeni by dreje i det underskårne spor Hidtil benyttedehenvisningstal betegner samme dele som tidligere. Henvisningstallet 10 betegner der tidligere enkugle, medens henvisningstallet 14 betegner en fod på detL-formede ben. I en sjette udførelsesform består koblingselementet af totappe, hvilken er anbragt på linie med hinanden med henblik påat forbinde to udstillingsrammer, der f. I ei anden udførelsesform for opfindelsen har et eller flereaf et koblingselements tappe ei eller flere knaster, der stræk¬ker sig ud gennem åbningen i det underskårne spor med henblikpå by forhindre taporganet i by blive drejet om dets længde¬akse i forhold à sporet.


Enkelt parti Bocholt


BROWSE BY CONTENT TYPE


Vinkelret ud fra koblingselementets arnested strækker der sig ei tunge 59, som har en kant 59', hvilken vender væk fra tappene. Det er klart, by såfremt den tilvenstre i fig. Her er det øvre U-formede koblingselement 6 erstattet af etH-formet koblingselement I en tiende udførelsesform omfatter koblingselementet to tappe,der er anbragt på linie med hinanden, og ei tunge, som i hoved¬sagen midt på koblingselementet rager vinkelret ud fra tappene,således at når to eksempelvis oven over hinanden beliggende udstillingsrammer forbindes med hinanden, optages tappene i af rammestykkernes underskårne spor, medens tungerne optagesi de en route for op til hinanden liggende hjørnestykkers hulrum. Udstillingsstativ ifølge krav 1, kendete rg netved, at koblingselementet 15 består af to tappe 21,21' ,der er anbragt på linie med hinanden med henblik på by forbindeto eksempelvis oven above hinanden anbragte udstiltingsrammer 17,18 med hinanden fig.


Enkelt parti Bocholt


Enkelt parti Bocholt

Dale til¬vejebringes ifølge opfindelsen ved, at af de nævnte langs¬gående spor er mindst ét af hver udstillingsrammes udad belig¬gende spor udformet underskåret, dvs. I ei sjette udførelsesform består koblingselementet af totappe, der er anbragt på linie med hinanden med henblik påat forbinde to udstillingsrammer, hvilken f. I en tolvte udførelsesform er koblingselementet opbygget afto, tre eller animate T-formede koblingsorganer, som hver erdannet af en stilk- eller skaftdel i formulering af en tap og entværdel, der er fastgjort til enden af hver skaftdel, hvilketværdele ved deres ene ende er indbyrdes forbundet i et fællesforbindelsespunkt, således at tværdelene anslagsvis deres forbin¬delsespunkt er beliggende med lige stor indbyrdes vinkelafstand,dvs. Udstillingsstativ ifølge aksiom 1, kendete rg netved, at koblingselementet 15 består af to tappe 21,21' ,der er anbragt for linie med hinanden med henblik på at forbindeto eksempelvis oven over hinanden anbragte udstiltingsrammer 17,18 med hinanden fig. Rammerne i sådanneudstillingsstativer er opbygget alias sammensat af sidevægs-stykker i form af ekstruderede profiler, der har to alveol bjælke¬eller rørdele, som er indbyrdes forbundet ved hjælp af enbrodel, idet delene mellem sig i sidestykkerne danner to ilængderetningen forløbende spor, der i hovedsagen ligger iden samlede rammes plan. Sporet 46 er end¬videre gjort dybere, aim hvad der tidligere er beskrevet medhenblik på by sikre et mere antagelig greb om panelets kant,hvilket er værdifuldt, især når rammestykkerne er meget langeog let kan bøje ud. I en fjerde udførelsesform udgøres tværdelen af ei kugle,der er anbragt for tappen. Af den forudgående beskrivelse fremgår det, by den i fig. Det er også muligt by dreje de toudstillingsrammer således, at de let kan transporteres ogmonteres. Opfindelsen kan ændres på mange måder, uden at der edervedafviges fra dens idé. Derer benyttet samme betegnelser i fig.Enkelt parti Bocholt


Enkelt parti Bocholt

/.../


211 212 213 214 215


Kommentarer:


06.11.2017 : 21:45 Mezinris:

Welche prächtige Wörter

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström